זכותו של בעל מניות למידע אודות החברה

מאת: עו"ד קסניה גולברג


הזכות למידע כעקרון יסוד

עקרון הגילוי וחשיפת מידע אודות החברה הוא מעקרונות היסוד בדיני החברות. מקורו בתפיסה כי מידע מקיף ככל הניתן יאפשר לבעלי המניות להעריך את הסיכונים הכרוכים בקיום התקשרות עסקית עם החברה, לשמור על נורמות ניהול תקין ולפקח על פעולות הדירקטוריון ובעלי השליטה. רק בכפוף להענקתה של זכות עיון במידע, יוכלו בעלי המניות לגבש את עמדתם בנוגע לענייני החברה ולממש את זכותם להשתתף באופן יעיל באסיפות בעלי המניות ולהצביע בהן.

מודל הזכות הממוקדת

המחוקק דאג להבטיח את זכותם של בעלי המניות למידע בהוראות חוק מפורשות. הרלוונטיות לענייננו במאמר זה הן הוראות סעיפים 184 ו- 185 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "החוק"). כפי שיפורט, המחוקק ראה לנכון להעניק לבעלי המניות בחברה זכות עיון במסמכיה, תוך קביעת מגבלות שמטרתן מניעת ניצולן לרעה של זכויות אלה.
הזכויות הקבועות כיום בחוק מאפשרות לקבל מידע בסיסי אודות החברה, מידע טכני בעיקרו. המודל הקיים כיום בחוק, לדברי כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, הוא "מודל הזכות הממוקדת" להבדיל מ"מודל הזכות הגורפת" אשר הוצע במסגרת הצעת חוק החברות, התשנ"ו- 1995,  אך לא אומץ.  כך, סעיף 184 לחוק מאפשר לבעלי מניות לעיין בפרוטוקולים של האסיפות הכלליות, במרשם בעלי המניות, בתקנון ודוחות כספיים וכן בכל מסמך שעל החברה להגיש לרשם החברות. סעיף 185(א) לחוק החברות קובע, כי בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה ואשר: (1) נוגע לפעולה או עסקה הטעונה אישור של האסיפה הכללית לפי סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק (עסקאות בהן בעלי הכוח בחברה- הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי השליטה - מצויים במצב של ניגוד עניינים עם החברה ולכן  משמשת האסיפה הכללית כגוף המפקח ולה הסמכות לאשר את העסקאות).  (2) אם הדבר דרוש לקבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. דהיינו, כדי לאפשר קבלת החלטה מושכלת, בהתבסס על מידע מלא ומדוייק.  
ההסדר הקבוע בסעיפים 184 ו- 185 לחוק הוא הסדר מינימאלי. דהיינו, הסדר הקובע את נורמת הבסיס ולא שולל את הרחבת הזכות באמצעות הסדרים ולונטאריים (תקנון החברה) או באמצעות הוראות חוק אחרות (כגון הוראת סעיף 191 המאפשרת לפנות לבית המשפט בנסיבות של קיפוח בעלי מניות).

זכות למידע מכוח חובות תום הלב וההגינות

כאמור, סעיף 185(א)(2) מאפשר קבלת מסמכים רק כאשר דרוש הדבר לקבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה. פסיקת בתי המשפט הכירה בזכות גם כאשר לא דובר בנושא אשר עמד על סדר היום. זאת, בנסיבות שבהן המבקש החזיק במחצית מהון המניות של החברה והמחצית השנייה הוחזקה בידי בעל מניות נוסף אחד בלבד.  נקבע, כי בחינת זכות העיון בנסיבות כגון אלו "דרך אספקלריה בלעדית של סעיף 185 לחוק החברות, איננה ממצה". מסירת המסמכים אושרה מכוח החובה הכללית החלה על בעל המניות הנוסף לנהוג בתום לב ובהגינות כלפי המבקש (סעיף 192 לחוק) ומכוח חובתו של בעל שליטה בחברה לנהוג בהגינות כלפי החברה (סעיף 193 לחוק). אם כן, בנסיבות אלו גזר בית המשפט הנכבד את זכות העיון לא רק מסעיף 185 לחוק אלא גם מחובות תום הלב וההגינות.

שלילת הזכות למידע

זכותם של בעלי המניות אינה מוחלטת. בסעיף 185(ב) לחוק הוקנתה לחברה הסמכות לסרב לבקשה אם הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילויים עלול לפגוע בחברה.
הטוען לזכות עיון במידע  ישא בנטל ההוכחה, כי קיימת זיקה בין מטרת הדרישה לבין זכויותיו. אם עמד בנטל והחברה אינה חפצה במסירת המסמכים, יעבור הנטל לכתפי החברה להוכיח, כי מתקיימות הוראות סעיף 185(ב).  

שלילת זכותו של בעל מניות אשר מעל באמון החברה - האמנם?

בית המשפט המחוזי פסק: "אף אם היה הנתבע מוכיח התובע נהג עם החברה שלא כדין... לא היה בכך כדי לשלול מניה וביה את זכותו לעיין במסמכי החברה...". קרי, בית המשפט הפריד בין זכות החברה לתבוע את בעל המניות בגין נזקים אשר גרם לה לבין זכותו של אותו בעל מניות למידע. החוק אמנם שולל את הזכות כאשר הוגשה בקשה שלא בתום לב, ואולם אם המטרה העיקרית לבקשה נאותה (אף אם נלווית לה מטרה משנית פסולה), הזכות שרירה וקיימת.

מחלקת מסחרי וחברות

_______________________________________________________________

1 ה"ח 2, מיום 23 באוקטובר 1995.
2 הפ (מרכז) 3816-05-08 דבורה אילן נ' מיכאל אילן, פס"ד מיום 25.7.2010 [פורסם בנבו].
3 י. דנציגר, הזכות למידע אודות החברה (בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט), ע' 269-270.
4 הפ (מרכז) 3816-05-08 דבורה אילן נ' מיכאל אילן, פס"ד מיום 25.7.2010 [פורסם בנבו].
5 תא (י-ם) 25786-04-10 אולג אייזיקוביץ נ' דאבל קיי מוצרי דלק (1996) בע"מ, פס"ד מיום 2.10.2011 [פורסם בנבו].
6 י. דנציגר, הזכות למידע אודות החברה (בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט), ע' 32.
7 תא (י-ם) 25786-04-10 אולג אייזיקוביץ נ' דאבל קיי מוצרי דלק (1996) בע"מ, פס"ד מיום 2.10.2011 [פורסם בנבו]. כמו כן, ראה: י. דנציגר, הזכות למידע אודות החברה (בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט), ע' 25.