יחסי עובד מעביד


מאת: עו"ד נתן לרר

מסגרת יחסי עובד ומעביד מורכבת מתצריף של התרחשויות אשר להן משמעות משפטית החובקת את כלל ענפי העבודה כאשר הצדדים ליחסי העבודה נדרשים לערכאות משפטיות לפירוש ולפתרון בעיותיהם.


כדבר מן השגרה נדרש ממונה על עובדים למלא עבורם "טופס הערכת עובד", האם מטלתו זו הינה דבר של מה בכך – מילוי טופס ללא ידיעת העובד ומסירתו לתיוק בהנהלת המעביד? לא כך הוא! בית הדין הארצי לעבודה (עע 433/03) פסק כי חובה ראשונית מוטלת על הממונה להביא לידיעת העובד את דבר קיומה של חוות הדעת שגיבשו אודותיו בדבר תיפקודו בעבודתו. לא זו בלבד, על הממונה לתת לעובד הזדמנות ראויה לטיעון ולתגובה על חוות הדעת ובמיוחד חשוב הדבר אם מדובר בחוות דעת שיש בה כדי להשפיע על קידומו למשרה או המתייחסת לעצם כושרו או כשירותו למשרה.

דעה רווחת אצל עובדים כי באפשרותם לנצל את טלפון המעביד לשיחות טלפון פרטיות ארוכות. האם מעביד רשאי לפטר עובדת כזו ללא תשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת? בית הדין האזורי לעבודה (דמ 9303/05) פסק כי העובדת זכאית למלוא זכויותיה הנ"ל מכיוון שלא הוכח כי היא הוזהרה שלא לבצע שיחות פרטיות ארוכות ואין היא חתומה על הסכם שבו התחייבות שלא לבצע שיחות פרטיות.

מנדבכי הסכם העבודה הוא זה המחייב את העובד, במיוחד אם הינו מכהן בתפקיד בכיר, להודיע למעביד על כל ענין או נושא אשר לגביהם יש למעביד ענין אישי העלול ליצור ניגוד עניינים.

ביה"ד האיזורי לעבודה (עב' 7697/02) נדרש למקרה בו עובדת בכירה העדיפה הצעה של חברה בה מועסק בעלה ורק עם השלמת המלאכה נודע למעסיק על הקשר המשפחתי, מה גם שתוצאות העבודה לא השביעו את רצון המעסיק.

בית הדין הגיע למסקנה כי המקרה מצדיק את פיטורי העובדת תוך שלילת פיצויי הפיטורים במלואם. התנהגות העובדת מבטאת מעילה קשה באמון שניתן לה ע"י המעביד וזאת בשל האפשרות לניגוד עניינים מובנה בהעדפת חברה שבעלה הינו מנהלה ובעל מניות בה.

העובדת ניצלה את מעמדה ותפקידה אצל המעביד כדי לזכות בטובת הנאה כלכלית ואישית תוך כדי הסתרת זיקתה המשפחתית ההדוקה למי שהועדף. בכך העדיפה העובדת את האינטרס המשפחתי שלה על אינטרס מקום עבודתה.

המעביד איבד את אמונו בעובדת ואין לכפות עליו להעסיק את העובדת בתקופת ההודעה המוקדמת או לשלם לה חלף הודעה מוקדמת

(בשיתוף עם הסתדרות עובדי הבנין בהסתדרות הכללית החדשה)
 

מחלקת דיני עבודה