נייר עמדה מדיני

 

מאת: אורי שגיא וגלעד שר 

עיקרי הדברים
 

הסכסוך ההיסטורי בין יהודים לערבים ניצב בצומת מכריע. כשם שלפני חצי מאה נטלה בידיה התנועה הציונית יוזמה להבטחת קיומו של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל – כך נכון לעשות גם היום. ההתמודדות עם האיומים האסטרטגיים על מדינת ישראל, ערעור תחושת הביטחון האישי, קיטוב השסעים בחברה הישראלית, המשבר הכלכלי והבקיעים בשלטון החוק מצטרפים להתלבטות מוסרית וערכית של מרבית מרכיבי החברה הישראלית. משלא צלח הניסיון מרחיק הלכת של ישראל להביא לסיום הסכסוך באמצעות פשרה היסטורית נדרשת יוזמה להבטחת האינטרס החיוני של מדינת ישראל: קיומה של מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית.


ארבע חלופות עיקריות עומדות היום בפני ישראל: המשך הסטטוס קוו, חתירה להסכם עם ההנהגה הפלסטינית הנוכחית, כיבוש מחדש של השטחים וכינונו של ממשל צבאי. כפי שמפורט בנייר העמדה, אף לא אחת מן השלוש תבטיח, לטווח הארוך, את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, ולכן מוצע לנקוט בחלופה הרביעית: מהלך של היפרדות יזומה אשר יאפשר בעתיד חזרה למשא ומתן.

בהיעדר הנהגה פלסטינית היכולה להוביל את העם הפלסטיני להסכם יציב אשר יביא לסיום הסכסוך, מחברי המסמך משוכנעים כי היערכות יזומה, מדורגת, על קו גבול זמני, תוך גיבוש הסכמה לאומית ותמיכה בינלאומית, יכולה לעצב את המציאות באופן המבטיח את קיומה של מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, ולהביא לתנופה מדינית, כלכלית וחברתית, לישראל ולאזור כולו.

בבסיס התכנית קו גבול זמני המצוין על גבי המפה המצורפת. בשלב הראשון, "תקופת המעבר", תישא ישראל באחריות הביטחונית בשטחים הפלסטיניים, תושלם בניית המכשול הפיסי לאורך קו הגבול, יושלם התכנון למעבר היישובים הישראליים ליישובי קבע על-פי תכנון לאומי, ויוגדר תפקידה של הקהילה הבינלאומית בשיקום מוסדות הממשל הפלסטיני. בשלב השני, יושלם מפעל ההתיישבות ביישובי הקבע, יופרדו התשתיות ויכונן משטר גבול אפקטיבי בין ישראל לשטחים הפלסטיניים. בתיאום בינלאומי, ובהסכמת ישראל, עשוי כוח בינלאומי צבאי-אזרחי, בעל מנדט מוגדר, להתפרס בשטחים הפלסטיניים. בירושלים ימוסדו הסדרים בלתי-פורמליים שיביאו להחלשת הזיקה בין ירושלים היהודית לאוכלוסייה הערבית בעיר, וייבנו חלופות לשירותים עירוניים לתושבים הערבים.

נייר עמדה זה ייחודי בכך שהוא מעמיד את ההיפרדות בין ישראל לפלסטינים על בסיס אינטרסים ארוכי טווח ועל ביסוס הביטחון הלאומי של מדינת ישראל ובכך שהוא התגבש בתהליך ארוך ומעמיק שבו שותפו עשרות מומחים מן האקדמיה, השירות הציבורי והמגזר הפרטי. אלה התייחסו לסוגיות ולהצעות הצוות ובחנו אותן. המסמך כולל רעיונות, מחקרים ועבודות שהציגו המומחים השונים בפני הצוות והתייחסויות שלהם שניתנו בשני הסימפוזיונים הסגורים שבהם הוצגו העקרונות המוצעים. יחד עם זאת, המסמך משקף אך ורק את דעתם, פה אחד, של ראשי הצוות, ואת רוב דעות חבריו.

הצוות מודה לכל מי שהיה שותף לעבודה, ומזמין את מוסדות מדינת ישראל ואת הציבור להתייחס, לבקר, ובכפוף לשינויים – אם יהיו – לאמץ את קווי המדיניות המוצעת.

 

למסמך המלא - לחצו כאן