עורכת הדין נעה קלאו לוין, שותפה במשרד, הוכשרה  והוסמכה לערוך ייפוי כח מתמשך

כיום החוק נותן כלים נוספים ואחרים מלבד מינוי אפוטרופוס .

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1992 מוביל את התפיסה החברתית - משפטית החדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות.

המגמה אשר באה לביטוי בתיקון לחוק, מציבה במרכז את זכותו של האדם למימוש בחירותיו ורצונו.

תפיסה חברתית - משפטית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לו למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

1. ייפוי כוח מתמשך.

2.תמיכה בקבלת החלטות.

3. מתן הנחיות למינוי אפוטרופוס, במסגרת מינוי אפוטרופוס.

בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים, כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין או מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק.

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד, ופחות מגביל בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו.

מהו ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך האדם יכול לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסויימים (המונח שהחוק קובע הוא:

"להבין בעניין" מסוים או לקבל החלטות בקשר אליו), ולמנות את  מי שמהימן עליו כמיופה/י כוח אשר יפעל/ו בשמו  ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפות את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים. הכל לפי רצונו.

האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו ויכול הוא להותיר את שיקול הדעת כולו למיופה הכח הממונה.

באפשרותו של הממנה לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, (זאת, אם לא הגביל בעצמו את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו). החוק קובע עילות נוספות לביטול ולפקיעת ייפוי הכוח המתמשך .

עריכת ייפוי הכוח

בשונה מסוגים אחרים של מסמכים משפטיים, לרבות ייפויי כח אחרים, ייפוי כח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נערך  ונחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי כאשר עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי כח מתמשך מחויב להסביר לממנה את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו.

מייפה הכח יאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של ייפוי הכח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי בלבד, ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו.

גם מיופה הכח יחתום על קבלת המינוי בהתאם להוראות שבייפוי הכח. לאחר עריכת ייפוי הכח והחתמתו , כאמור, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכלליאין באופן מקוון והן בפועל במקור, והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף.

מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכח.  מי קובע מתי הגיע מועד זה? מייפה הכח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכח לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, על פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכח.

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע, כי הממנה אינו מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנת הממנה ויכולותיו עלולים להיות מופחתים.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך לממנה ולכל מי שנקבע כמיודעים בייפוי הכח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך ופקיעת תוקפו

במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

  1. כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.
  2. כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.
  3. פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא : פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין.

מידע כללי ניתן למצוא באתר האפוטרופוס הכללי http://www.justice.gov.il/units/apotroposklali/Pages/default.aspx

תחת לשונית "ייפוי כוח מתמשך".

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך והכלים החדשים בחוק העומדים לרשותכם. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם. ליצירת קשר לחצו כאן