היתר בניה בסמיכות לקו מתח גבוה

 

מאת: עו"ד נתן לרר

על חברת החשמל להתריע בפני היזם, בשלב בדיקת תכנית הבקשה להיתר בניה, כי המבנה המתוכנן ע"י היזם קרוב מדי לקו מתח גבוה עד כדי נחיצות להעתקת אותו הקו.

חברה יזמית וקבלנית – התובעת -  הגישה לוועדה המקומית בקשה לקבלת היתר בניה כאשר חברת החשמל – הנתבעת - אישרה את התכנית בכפוף למכתב תנאים שם פורטו המרחקים המינימליים שיש לשמור מרשת החשמל. לתובעת ניתן היתר הבניה.

לאחר תחילת הבניה, התברר לנתבעת שהתובעת בונה בניגוד למרחקי המינימום שנקבעו בתכנית המתאר וצוינו במכתב התנאים, באופן שמרפסות הבניין נבנות קרוב מהמותנה ל"זרוע" המכילה רכיבי מתח גבוה. לכן התובעת נדרשה להפסיק את עבודתה.  לשם חידוש העבודה, נאלצה התובעת לשאת בהוצאות פירוק קו המתח הגבוה הקיים והתקנת רשת תת קרקעית במקומו  ונשאה בעלות הביצוע בסך 104,000 ₪.

התובעת טענה בתביעתה שלא היה מקום לחייבה בעלות העתקת קו המתח הגבוה היות שהנתבעת התרשלה בכך שאישרה את תכנית הבניה של התובעת. על הנתבעת היה להתריע בפני התובעת, בשלה אישור התכנית אודות הקרבה לקו מתח גבוה שאז היתה התובעת משנה את התכנון בהתאם.

הנתבעת טענה שלא נפל פגם בהתנהלותה ואישורה ניתן בכפוף לתב"ע ולמכתב התנאים. התובעת היא שהתרשלה בעת שתכננה את המבנה מבלי לשמור על הוראות התב"ע בדבר מרחק מינימלי מקו מתח גבוה.

בית המשפט קבל את טענת התובעת לפיה התרשלה הנתבעת והפרה את חובת הזהירות כלפיה, שעה שלא פעלה כפי נהליה המחייבים ולמעשה לא בדקה כלל את המרחק בין המבנה המתוכנן לבין קווי המתח העיליים ובמקרה הנדון, לבין הזרוע. לא די היה במכתב התנאים כדי לפטור את הנתבעת מאחריות לבדיקת התכנית. על עובד הנתבעת שבדק את התכנית היה להחזיר אותה לתובעת, לדרוש כי תתוקן לפיח הנוהל, כלומר, שקווי המתח הגבוה יודגמו על גבי המפה המצבית, באופן שיאפשר מדידת המרחק שבינם לבין המבנה המתוכנן.

יחד עם זאת, לתובעת בהתנהגותה יש אחריות תורמת שעה שבמפה המצבית שהגישה לא צוינו מתקני המתח גבוה בקרבת המבנה המתוכנן והדבר צריך להיות מצוי בידיעת אדריכל הבנין. זאת, בנוסף לכך שהתובעת תכננה במודע מבנה בסטייה מהוראות התב"ע וממכתב התנאים והחלה לבנות את המבנה.

בית המשפט קבע כי האשם לקרות הנזק רובץ הן על התובעת והן על הנתבעת ויש לחלק ביניהן את האחריות. על התובעת הוטל אשם תורם בשיעור של 60%. על הנתבעת הוטל לפצות את התובעת בשיעור של 40% מעלות הטמנת קו המתח.

ת"א 26287-12-13

מחלקת נדל"ן, מקרקעין, תכנון ובניה