חיוב מתנגדים לבקשה להיתר בניה בהוצאות הדיון

 

מאת: עו"ד נתן לרר

הליך ה"הקלה" נקבע כדי לאשר במקרים המתאימים , הוצאת היתר בניה במציאות המשתנה, תוך ביצוע שינויים מסוימים מהוראות התכנית התקפה, באופן של הקלה מתכנית, שהיא קצרה ופשוטה יותר מהליך של שינוי תכנית. המגבלה הקיימת היא, שלא ניתן לאשר הקלה מקום שמדובר ב"סטייה ניכרת" מתכנית.

חברה יזמית הגישה לוועדה המקומית בקשה לקבלת היתר בניה להקמת שני בנייני מגורים וזו אישרה את התכנית תוך מתן הקלות, בין היתר – תוספת קומה ודירות.

להקלות הוגשו מספר התנגדויות שעסקו במרחק בין גבולות מגרש והבניינים המתוכננים, פגיעה בפרטיות, פגיעה באיכות החיים, בנוף, באופי ובחזות הסביבה, בערך דירות המתנגדים שנקנו אגב בדיקה תכנונית של המצב טרום הבקשה להיתר, ועוד טענות ש"הודבקו" ממקומות אחרים.

טענות המתנגדים נדחו ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ואלו הגישו ערר בפני וועדת הערר המחוזית אשר החליטה גם היא לדחות את טענות המתנגדים.

הכלל הוא שהליך תכנוני נעשה באמצעות הכנת תכנית, פרסום להתנגדויות ודיון בהם, כאשר לכלל שני חריגים: "שימוש חורג" ו"הקלה", המאפשרים לוועדה המקומית לשנות את התכנון שלא באמצעות הכנת תכנית, אלא במסגרת הליך הרישוי.  הליך ה"הקלה" נקבע כדי לאשר במקרים המתאימים , הוצאת היתר בניה במציאות המשתנה, תוך ביצוע שינויים מסוימים מהוראות התכנית התקפה, באופן של הקלה מתכנית, שהיא קצרה ופשוטה יותר מהליך של שינוי תכנית. המגבלה הקיימת היא, שלא ניתן לאשר הקלה מקום שמדובר ב"סטייה ניכרת" מתכנית.

סטייה ניכרת הריהי, בין היתר, תוספת קומות שאינה משתלבת בסביבה הקרובה.

וועדת הערר סברה שבמקרה הנדון תוספת של קומה אחת לכל בניין אין לראות אותה כסטייה ניכרת מתכנית.  ההקלות המבוקשות אין בהם כדי שינוי אופי הסביבה הקרובה, הן תואמות את דרישות הבינוי והעיצוב המפורטות בתכנית, ואמות את מדיניות הוועדה המקומית, את המדיניות הממלכתית המחייבת הגדלת הצפיפות לתכלית של הוספת יחידות דיור להקלת מצוקת הדיור. כמו כן דחתה וועדת הערר את טענות המתנגדים שכן, אין מדובר בהיקפים בלתי סבירים והזכות לנוף אינה זכות קנויה. בית המשפט חזר והזכיר בפסיקותיו כי כל הגר בעיר צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו. ולכן ניתן לאשר את ההקלות הקשורות במספר הקומות והדירות.

הקלות אושרו. המתנגדים חויבו בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד.

תיק ערר תא/5564/14

 

מחלקת נדל"ן, מקרקעין, תכנון ובניה